Impresszum

1. Adatkezelő megnevezése

Adatkezelő megnevezése: Rózsa-Building Kft.

Adatkezelő cégjegyzékszáma: 06-09-022858

Adatkezelő székhelye: 6772 Deszk, Rózsa tanya 1.

Adatkezelő e-elérhetősége: rozsabuildingkft@gmail.com

Adatkezelő képviselője: Romfa Máté ügyvezető

2. Adatkezelés szabályai

Jelen adatkezelési tájékoztató időbeli hatálya 2019. november 25-től visszavonásig tart.

Mint a https://rozsahazak.hu (továbbiakban: honlap) üzemeltetője, a Rózsa-Building Kft. tájékoztatja látogatóit, hogy jelen honlappal kapcsolatosan csak a jelen adatvédelmi tájékoztatóba foglaltak alapján kezel személyes adatokat.

E tájékoztató Rózsa-Building Kft.  Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzata alapján készült, tárgyi hatálya kiterjed az Rózsa-Building Kft. által a honlap üzemeltetése során megvalósított minden olyan folyamatra, amely során a GDPR Rendelet 4. cikk 1. pontja, valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 3. § 2. pontjában meghatározott személyes adat kezelése megvalósul.

A jelen tájékoztató fogalmai megegyeznek a GDPR 4. cikkében meghatározott értelmező fogalommagyarázatokkal.

A Rózsa-Building Kft. kijelenti, hogy személyes adatot csak jog gyakorlása vagy kötelezettség teljesítése érdekében kezel. A kezelt személyes adatokat magáncélra nem használja fel, az adatkezelés mindenkor megfelel a célhoz kötöttség alapelvének –amennyiben az adatkezelés célja megszűnt vagy az adatok kezelése egyébként jogellenes, az adatok törlésre kerülnek.

A Rózsa-Building Kft. személyes adatot csak az érintett előzetes hozzájárulása vagy különleges esetben törvényi előírás alapján kezel.

Jelen tájékoztató célja, hogy a Rózsa-Building Kft. az adat felvétele előtt minden esetben közölje az érintettel az adatkezelés célját, valamint az adatkezelés jogalapját és az adatkezelésre vonatkozó minden fontos információt.

A Rózsa-Building Kft-nél adatkezelést végző alkalmazottak kötelesek a megismert személyes adatokat üzleti titokként megőrizni. Ennek céljából a személyes adatokat kezelő és azokhoz hozzáférési lehetőséggel rendelkező munkatársaink Titoktartási nyilatkozatot tettek.

A Rózsa-Building Kft. mindenkori ügyvezetője a Rózsa-Building Kft-nél sajátosságainak figyelembe vételével határozta meg az adatvédelem szervezetét, az adatvédelemre, valamint az azzal összefüggő tevékenységre vonatkozó feladat- és hatásköröket, és jelölte ki az adatkezelés felügyeletét ellátó személyt.

A Rózsa-Building Kft. munkatársai munkájuk során gondoskodnak arról, hogy jogosulatlan személyek ne tekinthessenek be személyes adatokba. A személyes adatok tárolása, elhelyezése úgy került kialakításra, hogy az jogosulatlan személy részére.

3. A Rózsa-Building Kft. honlapjának használata során megvalósuló adatkezelések:

Az adatkezelés helye: 6772 Deszk, Rózsa tanya 1.

3.1. Kapcsolatfelvétel a Rózsa-Building Kft-vel:

A Társaság lehetőséget biztosít arra, hogy a Társaság által üzemeltetett honlapon keresztül a látogató felvegye a Társasággal a kapcsolatot. A Társaság e-mail címe kerül feltüntetésre a Társaság honlapjára, amely e-mail címre történő üzenetírással van lehetőség a kapcsolatfelvételre. A honlapra történő látogatás során a látogatónak el kell fogadnia a Társaság adatvédelmi szabályzatát.

Jelen adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása [GDPR Rendelet 6. cikk (1) bekezdés (a) pontja, Infotv. 5. § (1) a) és 6. § (6)] alapul.

adatkezelés célja: a Rózsa-Building Kftvel történő kapcsolatfelvétel elősegítése

kezelt adatok köre: név, telefonszám, e-mail cím, üzenet szövege

adatkezelés jogalapja: az GDPR Rendelet 6. cikk (1) bekezdés (a) pontja és az Infotv. 5. § (1) a) szerinti érintetti hozzájárulása.

adattárolás határideje: úgy a kapcsolat felvételi ügy elintézéséig (a cél megvalósulásáig),

adattárolás módja: elektronikus, papír alapú

4. Jelen tájékoztatóban nem meghatározott kérdések:

A jelen tájékoztatóban nem meghatározott kérdésekben AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló (GDPR) rendelet és az Infotv. szabályai az irányadóak.

Szeged, 2019. november 25.