Általános Szerződési Feltételeink

Ezen általános szerződési feltételek (továbbiakban ÁSZF) a Rózsa-Building Kft. (székhely: 6772 Deszk, Rózsa tanya 1., cégjegyzékszám: 06-09-022858, adószám: 25598001-1-06) részére adott mindazon megrendelés vonatkozásában érvényesek, amikor a Felek írásban külön szerződést nem kötnek, vagy a megkötött szerződésben kifejezetten nem állapodnak meg más jelen ÁSZF-től eltérő feltételekben.

  1. A szerződés létrejötte

A Rózsa-Building Kft., a továbbiakban Vállalkozó, által adott szerződéstervezet vagy ajánlat érvényességi ideje a keltétől számított 30 nap. Ennek eltelte után kötelezettséget nem jelent a Vállalkozóra nézve.

Amennyiben a Megrendelő a Vállalkozó szerződéstervezetét vagy ajánlatát, vagy azok egyes részeit nem az eredetivel egyező tartalommal vagy érvényességi idején túl fogadja el, a Vállalkozó azt új ajánlatkérésnek tekinti. Az érvényességi idő lejárta esetén abban az esetben jön létre a szerződés, amennyiben a Vállalkozó visszaigazolásában elfogadja a módosított tartalmat.

Érvényes szerződés felmondása kizárólag abban az esetben lehetséges, ha a Megrendelő vállalja a szerződéses érték 10%-nak megfizetését kötbér jogcímén és vállalja a Vállalkozó igazolt, addig felmerült költségeinek maradéktalan megtérítését.

A szerződésben foglalt határidő a teljesítés végső határideje. A Vállalkozó elő- illetve részteljesítésre valamint e teljesítmények részszámlázására jogosult.

A teljesítés helye a Vállalkozó és Megrendelő által előre közös megállapodás szerint meghatározott hely. A Vállalkozó nem vállal felelősséget a szakszerűtlen szállításból és nem megfelelő csomagolásból eredő károkért.

Amennyiben a Megrendelő az értesítést követően 30 napon belül nem gondoskodik a termék átvételéről, úgy a Megrendelő által kifizetett előlegtől elesik, a megrendelt termék pedig természetéből adódóan újra felhasználásra kerül.

  1. Minőség

A Megrendelő által hibásan megadott paraméterek és feltételek miatti hiba esetén a Vállalkozót felelősség nem terheli.

A Megrendelő a teljesítést követően haladéktalanul, de legkésőbb 3 munkanapon belül írásban minőségi kifogással élhet. A kifogást a Vállalkozó megvizsgálja és gondoskodik a hiba javításáról. A kifogás nem, vagy késedelmes előterjesztése miatti károkért a Vállalkozó felelősséget nem vállal.

  1. Árak

Az árak az adott munkák elvégzéséhez igazodnak, amelyről a Vállalkozó előzetesen írásban tájékoztatja a Megrendelőt. Az árak változásának jogát a Vállalkozó fenn tartja magának.

  1. Garancia

Vállalkozó az érvényes vállalkozási szerződés alapján legyártott termékekre a Ptk. XXV. fejezete szerinti 5 év szavatosságot, valamint ezen időtartamon belül 1 év jótállást vállal.

A szavatossági, illetve jótállási kötelezettség kezdő időpontja a termék átvételének napja.

Vállalkozó mentesül a szavatossági (jótállási) felelősség alól, ha:

–           Megrendelő a terméket szakszerűtlenül szállítja;

–           a Megrendelő a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy azt ismernie kellett;

–           nem rendeltetésszerűen használja és emiatt a termék meghibásodik;

–           fizikai behatásokból (betörés, időjárás okozta sérülés, nyílászárókra tárgyak felfüggesztése, stb.) ered a kár;

–           átadás után történő deformálódás, repedés esetén.

Vállalkozó mentesül a jótállási felelősség alól is, ha bizonyítja, hogy a hiba a Megrendelő hibájából keletkezett.

  1. Fizetés

A szerződésben foglalt ellenérték kifizetése a Vállalkozási szerődésben foglaltak szerint készpénzben vagy banki átutalás útján, számla ellenében történik. Egyéb megállapodás esetén ettől el lehet térni.

A Megrendelő nem jogosult semmilyen jogcímen történő visszatartásra, levonásra.

Fizetési késedelem esetén a Megrendelő késedelmi kamatot köteles fizetni, melynek mértéke a mindenkori törvényi rendelkezések szerint kerül felszámításra a késedelem időszakára vonatkozóan.

  1. Egyebek

A Vállalkozó fenntartja a tulajdonjogot minden ki nem egyenlített megrendelésből származó termékére.

A Vállalkozó jogosult egyoldalúan elállni a szerződéstől, amennyiben annak teljesítését megelőzően tudomására jut, hogy a Megrendelő ellen felszámolási, végelszámolási vagy csődeljárás indult.

A Vállalkozó kötbérigényt bármilyen jogcímen csak abban az esetben fogad el, ha arról írásbeli szerződés készül Vállalkozó és Megrendelő között, figyelemmel a hatályos 2013. évi V. törvényben foglaltakra.

Egyéb kérdésekben a hatályos 2013. évi V. törvény (Ptk.) illetőleg a vonatkozó jogszabályi előírások az irányadóak.

Szeged, 2019. november 25.

Rózsa-Building Kft.